Engels

Terms and Conditions

 

1. The purpose of the teacher is to provide education in the Dutch language to children who are receiving education based on compulsory education.

 

2. Invoices must be paid within 14 days of the invoice date.

 

3. In the event of non-compliance with the financial obligations or for other serious reasons, the teacher may terminate this agreement. She will make this known in writing and with reasons.

 

4. In case of absence or illness of the student this should be communicated at least 12 hours in advance, otherwise the guidance time will be charged.

 

5. Parents may discontinue tutoring at any time. Services that are offered after the guidance time, will expire.

 

6. Hart voor educatie assumes an effort obligation, not a result obligation.

 

7. The teacher does not provide third parties with information about the guidance or inspection of the file, as referred to in Article 10 of the Constitution, unless permission has been given

 

 

Nederlands

Algemene voorwaarden

 

1. De docent heeft ten doel het onderwijs in de Nederlandse taal te verzorgen aan kinderen die onderwijs genieten op grond van de leerplicht.

 

2. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

 

3. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen of om andere zwaarwegende redenen, kan de docent deze overeenkomst beëindigen. Zij zal dit schriftelijk en met redenen omkleed bekend maken.

 

4. In geval van afwezigheid of ziekte van de leerling dient dit minimaal 12 uur van tevoren te worden doorgegeven, anders wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht.

 

5. Ouders kunnen op elk moment stoppen met de begeleiding. Diensten die na de begeleidingstijd worden aangeboden, komen te vervallen.

 

6. Hart voor educatie gaat uit van een inspanningsverplichting, niet van een resultaatverplichting.

 

7. De leerkracht verstrekt aan derden geen informatie over de begeleiding of inzage in het dossier, zoals bedoeld in artikel 10 van de Grondwet, tenzij daarvoor toestemming is gegeven