Nederlands 

  1. De RT’er stelt zich ten doel remedial hulp te geven aan kinderen die onderwijs genieten op grond van de leerplicht. De RT’er zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed RT’er in acht nemen.
  2. Onder de begeleiding wordt verstaan het intakegesprek, het onderzoek als dat noodzakelijk is, de remedial teaching zelf en de eindevaluatie met de betrokkenen. Contact met school maakt regelmatig deel uit van het onderzoek.
  3. Facturen dienen te worden betaald binnen 14 dagen van de factuurdatum.
  4. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen of om ander zwaarwegende redenen kan de RT’er deze overeenkomst verbreken. Zij zal dit schriftelijk en met redenen aankondigen.
  5. In geval van verhindering of ziekte van de leerling, dient dit uiterlijk 12 uur van tevoren door gegeven te worden, anders wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht.
  6. Ouders kunnen de begeleiding op ieder moment stop zetten. Diensten die worden aangeboden na de begeleidingstijd vervallen dan. 
  7. Hart voor educatie gaat een inspanningsverplichting aan, geen resultaatverplichting.
  8. De RT’er verstrekt aan derden geen inlichtingen over de begeleiding dan wel inzage in het dossier, bedoeld in artikel 10 van de grondwet, tenzij toestemming is gegeven.